2014: studio101 @ School of Architecture, UCy: completed

*

Succesfully compelted studio 101 @ UCy School of Architecture

tutors: Christiana Ioannou, Christos Papastergiou

many thanks to our crits this semester: Christos Chadjichristos, Popi Iacovou, Socratis Stratis, Elias Kranos, Andreas Savvides, Tereza Tourvas

*